Back to articles

24.2.2021 / Press release

Take a careful look at what you are holding, the right cup can be a real eco-action

Press release, Feb. 24th, 2021

Kotkamills, the developer of the Finnish innovation, a plastic-free consumer board product that can be recycled and repulped up to six times, is concerned that the unsuccessful interpretation of the EU Directive could place the environmentally unique product into the wrong category. The use of plastic must be reduced and, ideally, discontinued where not needed. Why doesn’t the EU clearly support this development, asks CEO Markku Hämäläinen.

There is market demand for fully recyclable single-use cups. Consumers are environmentally conscious and want to use plastic-free and recyclable products. The EU should strongly encourage packaging material producers to seek solutions that replace plastic – and not bundle them categorically by end use into the same group. The frontrunner role and defending Finnish product development require this kind of attitude, Hämäläinen continues.

The EU’s Single-Use Plastic (SUP) Directive is gradually being transposed into national law in member states. The goal is to reduce marine litter caused by single-use plastic products, as well as to promote a circular economy and harmonise regulation of these products in member states.

We share the directive’s objectives; a circular economy is at the core of our operations. However, we are concerned that, under the directive, also some consumer board packaging may be subject to regulation – even though it specifically replaces plastic,” notes Kotkamills’ CEO Markku Hämäläinen.

In 2016, one of Kotkamills’ paper machines was replaced with an innovative board machine. In addition to traditional consumer packaging board made from virgin fibre, the same technology is used to produce cupstock that has barrier properties but no plastic coating. The new innovative products are compatible with the original text of the directive. Products made from the cupstock, like e.g. single-use cups, can be recycled with paper and paperboard and then made into new products.

Being in a pioneering role is often rough. Along the way you have to overcome many prevailing prejudices and misconceptions. Kotkamills has been a bold innovator and, at the same time, we have seen just how much work it takes to deploy new technology and expand understanding. Innovations in board already exist, and more solutions replacing plastic are emerging,” Hämäläinen adds.

According to a life-cycle assessment made by the consulting and engineering company Ramboll for the European Paper Packaging Alliance (EPPA), reusable containers made from plastic had a 2.7 times bigger carbon footprint than paper-based single-use packaging.

The life-cycle assessment made by Ramboll is consistent with our view. We believe in the future of fully recyclable fibre-based packaging. Paper and paperboard recycling is already at a good level, but the recycling rate especially in consumer boards can be further increased. There is still the potential to make significant progress in the shared effort among consumers, collection systems and fibre users to recycle fully recyclable cupstock. In our view, it is important to encourage responsible consumer behaviour – and to not create complex requirements for solutions that replace plastic,” Hämäläinen concludes.

Contact information:
Markku Hämäläinen, CEO, Kotkamills Oy
tel. +358 40 721 0548
markku.hamalainen@kotkamills.com

About Kotkamills
Kotkamills, located in Finland, is an experienced and responsible global partner, manufacturing innovative products created from wood, a renewable natural resource. Our range of sustainable products includes food safe consumer boards, the high-quality saturating base kraft paper Absorbex®, and ecological wood products. The fully recyclable AEGLE® and ISLA® boards, produced since 2016, were complemented in 2018 with water-based dispersion barriers replacing plastics used in packaging and food service applications. All our products are environmentally friendly, recyclable and safe to use.

Kotkamills Press Release The right cup can be a real eco-action 20210224

 

Katso tarkasti, mitä pidät kädessäsi
Oikea kuppi voi olla todellinen ympäristöteko

Kotimaisen innovaation, muovittoman ja jopa kuusi kertaa kierrätettävän ja pulpperoitavan kartonkituotteen kehittänyt Kotkamills on huolissaan siitä, että EU-direktiivin epäonnistunut tulkinta voisi viedä ympäristön kannalta ainutlaatuisen tuotteen väärään sarjaan. Muovin käyttöä pitää vähentää ja siitä pitää päästä eroon ratkaisuissa, joissa se voidaan korvata. Miksi EU ei selkeästi tue tätä kehitystä, kysyy toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.

Täysin kierrätettäville kertakäyttökupeille on markkinoilla kysyntää. Kuluttajat ovat ympäristötietoisia ja haluavat käyttää muovittomia ja kierrätettäviä tuotteita. EU:n pitäisi voimakkaasti kannustaa pakkausmateriaalien valmistajia etsimään muovia korvaavia ratkaisuja eikä niputtaa niitä kategorisesti käyttötarkoituksen mukaan samaan ryhmään. Edelläkävijän rooli ja suomalaisen tuotekehityksen puolustaminen vaativat tällaisia ulostuloja, Hämäläinen jatkaa.

EU:n kertakäyttömuovituotteita koskeva SUP-direktiivi on asteittain astumassa jäsenvaltioissa kansalliseen lainsäädäntöön. Tavoitteena on toisaalta vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden aiheuttamaa roskaantumista merialueilla ja toisaalta edistää kiertotaloutta sekä yhtenäistää näitä tuotteita koskevaa sääntelyä jäsenvaltioissa.

”Jaamme direktiivin tavoitteet, kiertotalous on meidän toimintamme ydin. Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että direktiivin mukaan myös osa kartonkipakkauksista joutuu mahdollisesti sääntelyn kohteeksi, vaikka ne nimenomaan korvaavat muovia”, toteaa Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.

Vuonna 2016 Kotkamillsin tehtaalla paperikone korvattiin innovatiivisella kartonkikoneella. Neitseellisestä kuidusta valmistetaan normaalin kuluttajapakkauskartongin lisäksi samalla teknologialla suojaominaisuuksin varustettua kuppikartonkia, jota ei päällystetä muovilla. Kartongista valmistetut uudet innovatiiviset tuotteet ovat yhteensopivia alkuperäisen direktiivin tekstin kanssa. Kartongista valmistetut tuotteet, esimerkiksi kertakäyttökupit, voidaan kierrättää paperin- ja kartonginkeräykseen ja sieltä uusiin tuotteisiin.

Pioneerin rooli on usein raskas. Matkalla joutuu voittamaan useita vallitsevia ennakkoluuloja ja väärinymmärryksiä. Kotkamills on ollut rohkeasti luomassa uutta ja samalla olemme kokeneet, miten paljon uuden teknologian jalkautus ja ymmärryksen laajentaminen vaatii töitä. Kartonki-innovaatioita on jo olemassa ja muovia korvaavia ratkaisuja on tulossa lisää koko ajan”, Hämäläinen jatkaa.

Suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollin eurooppalaiselle paperipakkausteollisuuden yhteisölle EPPA:lle (European Paper Packaging Alliance) tekemän elinkaariarvioinnin mukaan muovista valmistettujen uudelleen käytettävien astioiden hiilijalanjälki oli 2,7 kertaa suurempi kuin paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten.

”Rambollin tekemä elinkaariarvio on linjassa meidän näkemyksemme kanssa. Uskomme täysin kierrätettävien kuitupohjaisten pakkausten tulevaisuuteen. Paperi- ja kartonkikierrätys on jo nyt hyvällä tasolla mutta kierrätysastetta voidaan kasvattaa edelleen erityisesti kuluttajapakkauskartongin osalta. Täysin kierrätettävän kuppikartongin kierrättäminen on kuluttajan, keräysjärjestelmien ja kuidun käyttäjän välillä olevaa yhteistyötä, jossa voidaan vielä ottaa merkittäviä edistysaskeleita. Näemme tärkeänä, että vastuullista kuluttajakäytöstä kannustetaan eikä monimutkaisia vaatimuksia muovia korvaaville ratkaisuille rakenneta”, summaa Hämäläinen.

Yhteystiedot:
Markku Hämäläinen, toimitusjohtaja, Kotkamills Oy
puh. +358 40 721 0548
markku.hamalainen@kotkamills.com

 

Kotkamills lyhyesti
Suomalainen metsäteollisuusyritys Kotkamills on kokenut, vastuullinen, globaalisti toimiva kumppani, joka valmistaa innovatiivisia, uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta, kehitettyjä tuotteita. Vastuullisesti valmistettuja tuotteita ovat elintarvikekäyttöön soveltuvat kuluttajapakkauskartongit, korkealaatuinen erikoislaminaattipaperi Absorbex® sekä ekologiset puutuotteet. Täysin kierrätettäviä AEGLE® ja ISLA® -kartonkituotteita on valmistettu vuodesta 2016 alkaen, ja vuonna 2018 aloitettiin vesipohjaista dispersiota hyödyntävien, muovia korvaavien kartonkilajien valmistus elintarvike- ja muiden pakkausten sekä tarjoiluastioiden materiaaliksi. Kaikki tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä ja turvallisia käyttää.

Kotkamills Lehdistötiedote Oikea kuppi voi olla todellinen ympäristöteko 20210224

 

Share