Back to articles

2.6.2021 / Article

Significant investments in 2020-2022 to improve Kotkamills’ operations

Online news
June 2nd, 2021

Reducing carbon dioxide emissions, water protection, and using energy more efficiently are key targets of Kotkamills’ strategy. In 2020 significant investments were made to improve the mill’s energy efficiency. The aim is to complete the big project to reduce the wastewater treatment plant’s load and the mill’s carbon dioxide emissions by August 2021. Investment projects stretching also into 2022 have been launched.

The most significant investments and measures in 2020-2021 have targeted the maintenance and efficiency-improvements of the Kotkamills paper machine that was commissioned back in the 1950s, as well as the pulp mill modernisation projects.

In 2020 the old drum washing line of the pulp production was decommissioned and the remaining washers were modernised. This improved the washing line’s efficiency, increased the usability, and improved the quality of the pulp produced as well as the energy efficiency. As a result of the modification, the pulp mill’s overall electricity consumption dropped by about 10 percent. The project will continue with a significant replacement investment aiming to increase the paper machine’s capacity by upgrading the cooking lines end equipment and thus enable the needed pulp production.

The evaporator and odorous gas boiler investment began in 2020 and is currently in the testing and commissioning phase. Production use will begin in August. The investment project will improve the pulp mill’s chemical circulation and will significantly reduce the wastewater treatment plant’s load, as methanol and strong odorous gases will be eliminated from the treatment plant and recovered for use elsewhere. The goal is also to reduce any adverse odours created by the mill. The mill’s carbon dioxide emissions will decrease, thanks to the significant increase in energy efficiency and the decreased need for process steam. The new plant’s chimney stack was erected in December 2020.

To ensure availability of the CTMP chips for the board machine commissioned in 2016, a chip plant was built for the mill. The additional chipping, in addition to the recycled chips from the plant’s own sawmill, will secure chip availability and production of the board machine line. The project was launched in 2018, and the chipping began in summer 2020.

We have started construction of a new packaging facility to accommodate production growth. The goal is to commission the more spacious and modern packaging facility in spring 2022.

In addition to the mill’s own personnel, there are a lot of external workers involved in the investment projects. To ensure safety, we follow the normal safety guidelines for external workers as well as the recommendations of the health authorities.

Kotkamills Oy is committed to responsible business operations and its development in line with social, economic and environmental sustainability principles. The mill’s operations are improved through continuous maintenance, servicing and development projects that also take into keen consideration the impacts to the neighbourhood that has developed around the mill over 149 years.

Contact information:
Markku Hämäläinen, CEO, Kotkamills Oy
tel. +358 40 721 0548
markku.hamalainen@kotkamills.com

 

Mittavia investointeja vuosien 2020 – 2022 aikana Kotkamillin tehtaan toiminnan parantamiseksi

Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen, vesiensuojelu ja energiankäytön tehostaminen ovat Kotkamillsin strategian keskeisiä tavoitteita. Vuoden 2020 aikana tehtaalla tehtiin merkittäviä investointeja energiatehokkuuden parantamiseksi. Jätevesilaitoksen kuormaa ja tehtaan hiilidioksidipäästöjä vähentävä mittava projekti pyritään saamaan päätökseen elokuussa 2021. Myös vuodelle 2022 ulottuvia investointiprojekteja on käynnistetty.

Vuosina 2020 – 2021 merkittävimmät investoinnit ja toimenpiteet ovat keskittyneet Kotkamillsin jo 1950-luvulla käyttöönotetun paperikoneen toiminnan ylläpitämiseen ja tehokkuuden parantamiseen sekä sellutehtaan uudistushankkeisiin.

Vuonna 2020 vanha sellun valmistuksen rumpupesulinja jäi pois käytöstä ja jäljelle jääneet pesurit modernisoitiin. Pesulinjan pesutehokkuus nousi, käytettävyys kasvoi, tuotetun sellumassan laatu parani ja energiatehokkuus lisääntyi. Muutoksen johdosta sellutehtaan sähkönkulutus laski kokonaisuudessaan noin 10 prosenttia. Hanke jatkuu mittavalla korvausinvestoinnilla, jonka tavoitteena on nostaa paperikoneen kapasiteettia uudistamalla keittolinjan päätelaitteet ja siten mahdollistaa tarvittava sellun tuotanto.

Vuoden 2020 aikana aloitettu haihduttamo- ja hajukaasukattilainvestointi on parhaillaan käyttöönotto- ja testausvaiheessa. Tuotantokäyttö aloitetaan elokuussa. Investointiprojekti parantaa sellutehtaan kemikaalikiertoa sekä vähentää merkittävästi jätevesilaitoksen kuormaa, kun metanoli ja väkevät hajukaasut poistuvat puhdistamolta ja ne saadaan hyötykäyttöön. Tavoitteena on myös vähentää tehtaasta mahdollisesti syntyviä hajuhaittoja. Tehtaan tuottamat hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun energiatehokkuus paranee merkittävästi ja prosessihöyryn tarve pienenee. Uuden laitoksen piippu pystytettiin joulukuussa 2020.

Vuonna 2016 käyttöönotetun kartonkikoneen kartonkituotannossa käytettävän CTMP-kemihierrehakkeen saatavuuden varmistamiseksi on tehtaalle rakennettu haketuslaitos. Lisähaketus kierrätettävän oman sahan hakkeen lisäksi turvaa jatkossa hakkeen saatavuuden ja kartonkikonelinjan tuotannon. Projekti alkoi vuonna 2018 ja haketus aloitettiin kesällä 2020.

Olemme käynnistäneet uuden pakkaamon rakentamisen palvelemaan kasvavaa tuotantoa. Tavoitteena on ottaa tilavampi ja modernimpi pakkaamo käyttöön keväällä 2022.

Useiden investointihankkeiden parissa tehtaalla työskentelee oman henkilökunnan lisäksi paljon ulkopuolista työvoimaa. Normaalien ulkopuolista työvoimaa koskevien turvallisuusohjeiden lisäksi noudatamme terveysviranomaisten suosituksia turvallisuuden varmistamiseksi.

Kotkamills Oy on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen niin yhteiskunnallisista, talous- kuin ympäristönäkökulmistakin kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tehtaan toimintaa parannetaan jatkuvilla ylläpito-, kunnossapito- ja kehitysprojekteilla, joissa huomioidaan mahdollisimman tarkasti myös vaikutukset tehtaan ympärille 149 vuoden aikana rakentuneelle naapurustolle.

Yhteystiedot:
Markku Hämäläinen, toimitusjohtaja, Kotkamills Oy
puh. +358 40 721 0548
markku.hamalainen@kotkamills.com

Share